menu

Coffee Folks

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest RIVERNET SPÓŁKA Z O.O.
60-461 Poznań, ul. Safony 11, NIP: 5272615066, kontakt: biuro@rivernet.pl

Dane osobowe wykorzystywane są w celu prowadzenia Sklepu Internetowego, a w szczególności:

 • zawarcia i wykonywania umów sprzedaży online – w tym realizacji zamówień i zwrotów, wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów, zarządzania płatnościami,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi konta użytkownika,
 • przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter,
 • zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem,
 • wypełniania zobowiązań prawnych,
 • zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego,
 • tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk.

Kupujący ma prawo do:

 • dostępu do danych – Kupujący ma prawo zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę,
 • przenoszenia danych – Kupujący, który przekazał dane osobowe Usługodawcy na zawartej umowy lub udzielonej zgody ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie,
 • poprawiania danych – Kupujący ma prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych, jeśli są niekompletne. 

Posiadacze konta klienta w Sklepie Internetowym mogą edytować swoje dane osobowe na profilu swojego konta,usunięcia danych – Kupujący ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez Sprzedawcę, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

 • ma otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane części,
 • ma nieuregulowane zobowiązanie pieniężne, niezależnie od metody płatności,
 • w przypadku podejrzenia, że Kupujący korzystał z usług Sklepu Internetowego w sposób niewłaściwy,ma niezakończone postępowanie reklamacyjne lub procedurę zwrotu,
 • jeśli Kupujący dokonał zakupów w Sklepie Internetowym – dane osobowe dotyczące transakcji będą zachowane w celach księgowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych – pod warunkiem, że:
  • Kupujący zgłosi, że jego dane osobowe są niepoprawne – do czasu zweryfikowania ich poprawności,
  • Kupujący nie zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy – po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę, czy taki uzasadniony prawnie interes istnieje, przetwarzanie danych osobowych Kupującego jest niezgodne z prawem, a Kupujący nie wyraził zgody na wykasowanie swoich danych,
  • Sprzedawca nie potrzebuje już danych osobowych Kupującego, ale dane te są wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia, niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy – chyba, że Sprzedawca znajdzie zgodne z prawem uzasadnienie procesu, w którym przetwarza dane albo z powodu roszczeń prawnych, odwołania zgody na otrzymywanie wiadomości w ramach newslettera – wykonując instrukcje zawarte w każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter, zgłoszenia skargi w organie nadzorczym – gdy Kupujący uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kupującego jest:

 • w przypadku zawarcia i wykonywania umów sprzedaży online – realizacja umowy sprzedaży,
 • w przypadku obsługi reklamacji – realizacja umowy sprzedaży,
 • w przypadku obsługi konta użytkownika – zgoda złożona w momencie zakładania konta,
 • w przypadku przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter – zgoda na otrzymywanie materiałów marketingowych, w tym m.in. newslettera,
 • w przypadku zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem – realizacja uzasadnionego interesu Sprzedawcy,
 • w przypadku wypełniania zobowiązań prawnych – realizacja przez Sprzedawcę obowiązków nałożonych przepisami ustawowymi,
 • w przypadku zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego – realizacja uzasadnionego interesu Sprzedawcy,w przypadku tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – realizacja uzasadnionego interesu Sprzedawcy.

Sprzedawca w celu prowadzenia Sklepu Internetowego będzie przetwarzał następujące dane:

 • w przypadku zawarcia i wykonywania umów sprzedaży online – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu,
 • w przypadku obsługi reklamacji – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu,
 • w przypadku obsługi konta użytkownika – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, dane i historię płatności, informacje o zamówieniach
 • w przypadku przesyłania informacji marketingowych osobom, które wyraziły na to zgodę, poprzez m.in. zapisanie się na newsletter – imię, adres e-mail,
 • w przypadku zapobiegania przestępstwom i wykorzystaniu danych w sposób niezgodny z prawem – imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, historia zamówień, historia płatności, informacje o dostawach,
 • w przypadku wypełniania zobowiązań prawnych – imię, nazwisko, adres, adres e- mail, data transakcji, kwota transakcji, numer zamówienia,
 • w przypadku zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego – imię, nazwisko, adres, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu, historia zamówień,
 • w przypadku tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, historia zamówień.

Dane osobowe Kupującego są powierzane podmiotom zewnętrznym tylko w celach związanych z prowadzeniem Sklepu Internetowego. Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w imieniu Sprzedawcy jako Administratora danych są: firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, podmioty świadczące usługi płatności elektronicznych, podmiot realizujący obsługę księgową Sprzedawcy, firma udostępniająca system do wysyłki newslettera, podmiot dostarczający systemy chmurowe, podmiot prowadzący na zlecenie Sprzedawcy windykację. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz organom ścigania. Powyższe instytucje mają jednak niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania danych Kupującego.

Kupujący przekazuje dane osobowe dobrowolnie, aczkolwiek jest to konieczne do dokonania rejestracji konta czy złożenia Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Dane Kupującego wpisane w formularzu zamówienia lub podane przy rejestracji konta zostają wprowadzone do odpowiedniego zbioru prowadzonego przez Sprzedawcę.

Sprzedawca zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123 ze zm.) wskazuje, że podanie danych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną, z wyjątkiem usługi newslettera, dla której wystarczające jest podanie adresu e-mail.

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 • w trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” Kupujący posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta,
 • weryfikacji danych lub korekty
 • Kupujący ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy czy szkody powstałe w wyniku wprowadzenia błędnych danych lub ich niepoprawienia.

Sprzedawca zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy: utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży, utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Kupującemu na podany adres e-mail treści niniejszego Regulaminu, informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz dowodu zakupu, treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.

Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W przypadku Sprzedawcy pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk ilości odwiedzin serwisu. Dodatkowo zbierane są ogólne i anonimowe dane statystyczne za pośrednictwem narzędzia analitycznego Google Analytics, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu www.